340201
นางสาวภาวดี สุพรรณสาย

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 21/06/58

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาเชือก
จำนวน 15 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.66

 

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก (GABA Rice)

เราทำนาแบบวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน

เกี่ยวข้าวด้วยมือ นึ่งด้วยเตาถ่าน

เพื่อรักษาวิถีดั้งเดิม

รูปภาพในแปลง