340243
นายจันทร์ดา สันทาลุนัย

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 7/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาบ้าน
จำนวน 9 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.66

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก ถั่วเหลือง