340252
นางศรินยา มาลาสาย

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 29/02/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาบ้าน
จำนวน 6 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก