340254 นายวีระยุทธ์ วิเศษชาติ >>คลิกดูเพิ่มเติม

340254
นายวีระยุทธ์ วิเศษชาติ (วีระยุทธ)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 30/03/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่นาสวนผสม
จำนวน 6 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก ถั่วเหลือง