340255
นายสมบัติ ป้องกัน (บัติ)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 01/12/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาทางโค้ง
จำนวน 8 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง