550110
นายคณพศ  กองพรม (คณึง)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ผาเสี้ยว
จำนวน 23 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง ดอนน้ำแหง1
จำนวน 1.5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง ดอนน้ำแหง2 
จำนวน 1.5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

แครอท หัวไชเท้า