550127

นางนิบภา  ธัญมงคลทรัพย์ (แอ๋ว)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 6/06/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนทุ่งนา    

จำนวน ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์             

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง สวนเนเปียร์  

จำนวน 3.5 ไร่         

สถานะแปลง อินทรีย์         

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง สวนผลไม้    

จำนวน 0.5 ไร่         

สถานะแปลง อินทรีย์  

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี

ผักสลัด

“เราจะผลิตผัก ผลไม้อินทรีย์ ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะ