550138
นายอำนาจ จำปารัตน์

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/06/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนผักงอกงาม1
จำนวน 2 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง สวนผักงอกงาม2
จำนวน 1 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

เคล