550156

นางวัชรีพร แก้วคำ (มะลิ)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : ปี2561

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ภูเพียงออร์แกนิคฟาร์ม   

จำนวน 4 ไร่         

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี

สลัด