550157

นายตัน ตาลตา (ลุงตัน)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : ปี2560

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ห้วยหาด 

จำนวน 2 ไร่         

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง หลังบ้าน   

จำนวน 2 ไร่        

สถานะแปลง อินทรีย์         

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี

ไข่ไก่