580104

นายมา สินสายไทย (แว่มา)

ชื่อกลุ่ม :วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 13/09/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงสาธิต

จำนวน 5 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง หลังบ้าน

จำนวน 2 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ผลผลิตที่มี

ข้าวดอย   ถั่วดำ  ถั่วแดงหลวง  ถั่วแดงเล็ก