580105

นายคาเสือ สินสายไทย (จ่าแก)

ชื่อกลุ่ม :วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 13/09/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงสาธิต

จำนวน 3 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง แปลงสวนใต้ผา

จำนวน 3 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง ไร่นาหลวง

จำนวน 5 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง ไร่น้ำลาง

จำนวน 6 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ผลผลิตที่มี

ข้าวดอย   ถั่วดำ  ถั่วแดงหลวง  ถั่วแดงเล็ก