580121

นายภานุวัฒน์  จะงะ (โยนา)

ชื่อกลุ่ม :วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

จ.แม่ฮ่องสอน (โซนพื้นที่เชียงราย)

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/12/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ป่าไม้ผลเมืองหนาว

จำนวน 10 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

 

ผลผลิตที่มี

ลูกพลับ