670308
นางสมปอง  คงพิมพ์ (ป้านุช)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 24/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนผักผลไม้
จำนวน 4 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

แตงกวา มะเขือยาว มะเขือเปราะ