670201

นายประยูร  ทองวัน (พ่อยูร)

ชื่อกลุ่ม : พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ศูนย์เรียนรู้              

จำนวน 0.5 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิต ผักใบ ผักสลัด ผักปรุง