670310
นางจีน พวงพันธ์ (จีน)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 24/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง บ้านสวนน้อยชมจันทร์
จำนวน 1 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง บ้านวังซอง
จำนวน 7 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ฝักเขียวอ่อน