720123

นายเดชา จันทร์บริบูรณ์

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาเขารักษ์

จำนวน 6 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกข.43

 

  

<<BACK