720152
นางอมร วงษา (อมร)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 1/10/60

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวน

จำนวน 6 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ผักปรุง

<<BACK