720158

นางสาวอาธิชา ศรีเหรา

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/03/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนผัก

จำนวน 1 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ

  

<<BACK