กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน(#5801)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในหุบเขาบนดอยสูง ห่างจากตัวอำเภอ 30 กิโลเมตร จากหมู่บ้านไปอีก 17 กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนพม่า

ข้อมูลทั่วไป : หมู่บ้านผาเจริญ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเชื้อสายลาหู่ พื้นที่เกือบทั้งหมดของหมู่บ้านเป็นไหล่เขาหรือหน้าผาอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ เมื่อสามสิบปีก่อนพื้นที่นี้ชาวบ้านบุกรุกป่าทำไร่เลือนลอยและปลุกฝิ่น ทางราชการต้องการแก้ปัญหายาเสพติดจึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านผาเจริญ ปัจจุบันมีชาวบ้านประมาณ 29 ครัวเรือน ทั้งหมดเป็นเครือญาติกันประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน ปลูกผลไม้เมืองหนาวและกาแฟ โดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกยาเสพติด และไม่มีสารเคมีทุกประเภท (ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ) เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง มีรายได้หลักจากการขายผลไม้เมืองหนาว

  

ผลผลิต :  ข้าวเหนียวดำ ลูกพลัมอินทรีย์ อะโวคาโด พลับ สาลี่ ฯลฯ

 

ก่อนดำเนินงาน
เกษตรกรเป็นชาวลาหู่แดง เดิมมีอาชีพปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย จนเกิดหนี้สิน

 • ปลูกไม้ผลในระบบเกษตรอินทรีย์ ในปี 2535

 • เกษตรกรยังไม่เข้าใจเรื่องการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 • แยกกันทำ แยกกันขาย ประสบปัญหาความผันผวนด้านราคาตลอดทุกปี

 • รายได้ต่อครัวเรือนไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ทำให้ผู้นำครอบครัวต้องไปรับจ้างในเมืองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

ปี 2557

เกษตรกรสนใจเข้าร่วม จำนวน 8 ครอบครัว พื้นที่ 30 ไร่

ปี 2559

 • สมาชิก จำนวน 10 ครอบครัว พื้นที่ 36 ไร่

 • เกษตรกรเริ่มขายผลผลิตให้เลมอนฟาร์มโดยใช้มาตรฐาน LF-PGS

ปี 2560

 • สมาชิกจำนวน 9 ครอบครัว พื้นที่ 66 ไร่

 • เกิดกระบวนการดูแลคุณภาพผลผลิตโดยสมาชิก

 • กลุ่มมีระบบบริหารที่ชัดเจน

ปัจจุบัน

 • สมาชิก จำนวน 20 ครอบครัว

 • ขยายเครือข่ายสมาชิกกลุ่มไปยังพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่การผลิตลูกพลับ

 • คนในชุมชนกลับมาดูแลผลไม้ในสวนมากขึ้น เด็กรุ่นใหม่เริ่มกลับมาพัฒนาชุมชน

 • เกิดผลผลิต 30 ตัน/ปี (ผลไม้ 24 ตัน, ข้าว 4 ตัน, ธัญพืช 2 ตัน)

<<Back