กรอกรหัสเกษตรกรผู้ผลิต6หลัก


เส้นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความสุขพอเพียง
สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ สู่โต๊ะอาหารที่บ้านเรา ตลอดเส้นทางการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค และครอบครัว เราได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหารปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ พัฒนา สร้างความภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรรายย่อย สร้างคุณค่าที่สอดคล้องไปกับวิถีชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง