กรอกรหัสกลุ่มเกษตรกร 4 หลัก


กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
Lemon Farm Organic PGS
เส้นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความสุขพอเพียง

สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ สู่โต๊ะอาหารที่บ้านเรา ตลอดเส้นทางที่เลมอนฟาร์มทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค และครอบครัว เราได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหารปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ พัฒนา สร้างความภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรรายย่อย สร้างคุณค่าที่สอดคล้องไปกับวิถีชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง