พ่อมานิตย์ ชาวสวนนักวิจัย

เปลี่ยนผืนนา ลดการพึ่งพาน้ำ ปลูกผักผลไม้อินทรีย์ เพิ่มรายได้