“อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในยุค New Normal”

• เรียนรู้อาหารปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค
• อันตรายด้านใดบ้างที่มีในอาหาร ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• เลือกกินอาหาร และปรุงประกอบอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal
• กินอาหารในบ้าน, นอกบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

✅ โดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ อาจารย์ภาควิชาโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<<BACK