สินค้าตามฤดูกาลที่จัดจำหน่ายจำนวน 25 ชนิด


เงาะเกษตรอินทรีย์
Organic Rambutan
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
 • เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช


มังคุดเกษตรอินทรีย์
Organic Mangosteen
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
 • เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช


ลองกองเกษตรอินทรีย์
Organic Longkong
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี


สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณปลอดภัยจากสารพิษ
Tipco's Homsuwan Pineapple (pesticide-free)
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมลอนส้มปลอดภัยจากสารพิษ
Orange Melon (pesticide-free)
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดราชบุรี


กวางตุ้งฮ่องเต้เกษตรอินทรีย์
Organic Bok Choy
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ผักบุ้งจีนเกษตรอินทรีย์
Organic Chinese morning glory
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ผักกาดขาวเบาเกษตรอินทรีย์
Organic Chinese cabbage
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ปวยเล้งเกษตรอินทรีย์
Organic Spinach
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


ตำลึงเกษตรอินทรีย์
Organic Ivy gourd Leaves
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ชะอมเกษตรอินทรีย์
Organic Cha-om (Thai Acacia)
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


คะน้าเกษตรอินทรีย์
Organic Chinese Kale
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


กวางตุ้งใบเกษตรอินทรีย์
Organic Choy sum
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ผักกูดเกษตรอินทรีย์
Organic Paco Fren
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


ผักจิงจูฉ่ายเกษตรอินทรีย์
Organic White Mugwort
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


กระเจี๊ยบเขียวเกษตรอินทรีย์
Organic Okra
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ถั่วพูเกษตรอินทรีย์
Organic winged bean
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


ถั่วฝักยาวเกษตรอินทรีย์
Organic yardlong bean
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ถั่วแขกเกษตรอินทรีย์
Organic Bush Bean
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว


แตงกวาเกษตรอินทรีย์
Organic Cucumber
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว


มะเขือเปราะเกษตรอินทรีย์
Organic Green Brinjal
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


มะนาวเกษตรอินทรีย์
Organic Lime
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


สายบัวเกษตรอินทรีย์
Organic Lotus Stem
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


ต้นหอม+ผักชีเกษตรอินทรีย์
Organic Coriander And Spring Onion
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว


ผักกาดหอมเกษตรอินทรีย์
Organic Green Coral lettuce
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง