Digital Marketing Specialist

(1 Position)

Role & Responsibility:

  • บริหารจัดการ วางแผนการใช้ Digital Platform ตาม Business Objective ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย, สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมิน วัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • จัดการสร้างสรรค์ Content เพื่อสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างยอดขาย

  • วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขาย ด้วยการใช้ Online Marketing Tools, (Google Analytics, SEO/SEM, Social Media, etc)

  • สามารถเลือกใช้ Online Marketing Tools ที่เหมาะสม เข้าใจ Insight ของลูกค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการได้

Qualification:

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ digital marketing/ ecommerce business/ social media อย่างน้อย 1 ปี

  • มีความรู้ เข้าใจเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Google Analytics

  • มีทักษะในการนำเสนองาน สื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • สามารถริเริ่ม สร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง เพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัวเองมาที่

lmfhr@lemonfarm.com

 <<BACK