who3

• พันธกิจ
สร้างสรรค์อาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่าน

1. เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ใช้กิจกรรมทางการตลาดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคช่วยผู้ผลิตในชนบท และการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสร้างสรรค์อาหารเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติให้เกิดมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีอาหารที่ดี เพียงพอต่อสุขภาพ
3. ชักชวนและเชื่อมโยงเกษตรกรขนาดเล็ก ให้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สู่เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสร้างปัจจัยตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นและรับซื้อในราคาเป็นธรรม (Fair Trade) อย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ด้วยการเปลี่ยนวิถีบริโภค และปรับการใช้ชีวิตสู่วิถีธรรมชาติ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ การฝึกอบรม ด้านการบริโภค
ในแนวทางธรรมชาติบำบัด เกษตรธรรมชาติ การบริหารจิตและกายที่สมดุล

• ประวัติองค์กร
       ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้าน
การสร้างสุขภาพเสริมชุมชน   สืบสานวัฒนธรรม ด้วยหวังจะ มีส่วนเอื้อให้เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคมมากยิ่งขึ้น

  เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ
เพื่อสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตก็มี ชีวิตที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ ี้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กำลังเข้มข้นขึ้น

  ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็น ทางเลือกสุขภาพดี
สำหรับผู้บริโภคและสมาชิก โดยยึดหลักชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตในชนบท