น้ำผึ้งป่าเดือนห้า ป่าแม่หาง จ.เชียงราย

ป่าต้นน้ำบ้านแม่หาง จ.เชียงราย เนื้อที่กว่า 30,000 ไร่ เป็นป่าต้นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ จากการร่วมกันดูแลของชุมชน บ้านแม่หาง 30 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่ามาเป็นเวลา 200 ปี และเป็นพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย

  

มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้การทำวนเกษตรอินทรีย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล และเชื่อมการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีภาครัฐ และเลมอนฟาร์ม เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสการเลี้ยงชีพที่ยั่งยืนร่วมไปกับป่าโดยมีกาแฟอินทรีย์เป็นพืชหลัก

  

น้ำผึ้งป่าเดือน 5 เป็นผลผลิตซึ่งเป็นของขวัญจากป่าธรรมชาติปีละครั้ง ชาวบ้านเก็บน้ำผึ้งด้วยวิถีอนุรักษ์ดั้งเดิม จากต้นผึ้งในป่าซึ่งสูงกว่า 40 เมตร ไม่ใช้ควันไฟ และไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพื้นที่ต้นน้ำ

  

  

  •  กลิ่นหอมธรรมชาติของดอกไม้ป่านานาชนิด

  • ร่วมสนับสนุนวิถีชุมชนอนุรักษ์ต้นนํ้า Regenerative Sustainable Community

  • ที่เลมอนฟาร์มทุกสาขา สินค้ามีจำนวนจำกัด*