Participatory Guarantee Systems (PGS) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

     ในปี 2558 เลมอนฟาร์มได้เริ่มโครงการ Eat Right – Eat Organic พัฒนาการผลิตสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยใช้กลไกกระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (PGS) ซึ่งนำมาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM มาปรับเสริมเข้ากับวิถีของชุมชน

     ปัจจุบันมีสมาชิก 10 กลุ่ม ในพื้นที่ 7 จังหวัด มีสมาชิกรวม 353 ครอบครัว พื้นที่ผลิตอาหารอินทรีย์ 7,600 ไร่

  

  • เป็น 1 ใน 3 เครือข่าย PGS ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศยอมรับว่าเป็นระบบ PGS ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
    Click>>

  • ผักทุกต้นคุณรู้ว่าใครปลูก มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพผักอินทรีย์จากแปลงจนถึงมือผู้บริโภคด้วยรหัสเกษตรกรที่ติดบนถุงผัก
    Click>>

  • ร้านเลมอนฟาร์มได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
    Click>>

จากต้นทางฟาร์มอินทรีย์ถึงร้านเลมอนฟาร์มดูแลเพื่อคุณ Lemon Farm Organic 


Lemon Farm Organic PGS ผักทุกต้นคุณรู้ว่าใครปลูก

เส้นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความสุขพอเพียง

     สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ สู่โต๊ะอาหารที่บ้านเรา ตลอดเส้นทางการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค และครอบครัว เราได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหารปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ พัฒนา สร้างความภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรรายย่อย สร้างคุณค่าที่สอดคล้องไปกับวิถีชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง