“ทุเรียนอินทรีย์”

(หลงลับแล, พันธุ์พื้นเมือง)

ทุเรียนพื้นเมืองอุตรดิตถ์
กลุ่มเกษตรกรสมาชิก Lemon Farm Organic PGS อุตรดิตถ์มุ่งมั่นรักษาพันธ์ุพืชพื้นเมือง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้ มีทุเรียนพื้นเมืองที่หาทานยากมาบริการ เช่น พันธ์ุในเหลืองสัญญา เนื้อสีเหลืองทอง พันธ์ุสีลาน เนื้อสีขาวขุ่น

ทุเรียนหลงลับแล
  ใน พ.ศ. นี้ไม่มีใครไม่รู้จักความอร่อยของทุเรียนหลงลับแลปลูกบนยอดเขาในระบบ “วนเกษตร” ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเร่งทุกชนิด มีไม้ป่าเป็นพี่เลี้ยง ผสมผสานกับต้นทุเรียน ลางสาด ลองกอง พืชเล็กๆ คลุมดิน ความหลากหลายในชีวภาพเหล่านี้ทำให้ผลผลิตทุเรียนมีความหอม มัน อร่อยพิเศษ

 

มรดกทางพันธุกรรมที่มีอายุ 60-100 ปี หาทานยาก ปลูกแบบวนเกษตร ให้ธรรมชาติดูแล คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์