ไม้กวาดต้นก๋ง พิทักษ์ป่า

“รักษาพื้นที่ป่า มีป่ามีก๋ง”

ชุมชนบ้านน้ำหมาว อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้ผ่านบทเรียนการทำไร่ข้าวโพดเคมีที่สร้างภาระหนี้สินและต้องขยายพื้นที่ถางป่าเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2560 ชุมชนบ้านน้ำหมาวจึงตัดสินใจหันหลังให้กับการทำไร่ข้าวโพด เลิกใช้สารเคมี เพื่อรักษาป่าต้นน้ำ สร้างป่าให้มีก๋ง และนำก๋งทำไม้กวาดมาสร้างรายได้ให้สมาชิก ชุมชนสามารถเลี้ยงชีพได้ แทนการปลูกข้าวโพดโดยไม่บุกรุกถางป่า

 

ราบหรือไม่? :ก๋งเป็นพืชที่ไม่ขึ้นในพื้นที่ที่ใช้สารเคมี ชาวบ้านน้ำหมาว จ.น่าน รักษาพื้นที่ป่า มีป่ามีก๋ง