เลมอนฟาร์ม เชิญชวนผู้บริโภคผนึกกำลังรวมใจงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดขยะมูลฝอย และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนร่วมกันขับเคลื่อนวงจรอาหารอินทรีย์ สร้างพื้นที่อินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์ ให้เกษตรกรอินทรีย์รายย่อยผู้ปลูก ได้มีอาชีพทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ไม่ทำลายดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม


เป็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่กับการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน

 

1 ใบเสร็จ = 1 สตางค์ สนับสนุนความยั่งยืนเกษตรกรไทย
สำหรับโครงการ EAT SUSTAINABLY เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน รณรงค์ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 31 ธ.ค. 61 
โดยความร่วมมือ เลมอนฟาร์มโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS สนับสนุนโดย สสส. ได้ดำเนินโครงการนำร่องสร้างพื้นที่อินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมและรักษาป่าไม้

ทุกการจับจ่าย & การร่วมงดถุงพลาสติกจะร่วมสมทบ 1 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์ 

ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 100 บาท ที่ร้าน

ไม่รับถุงพลาสติก

1 ใบเสร็จ = มูลค่า 1 บาท

รายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย)
นำไปช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์

โครงการลดถุงพลาสติก ร่วมสร้างเพิ่มพื้นที่อินทรีย์ ของพวกเรา Lemon Farm
มอบต้นกล้าสับปะรดอินทรีย์จำนวน 13,200 ต้นให้เกษตรกลุ่มบ้านน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 6 ครอบครัว เลิกปลูกข้าวโพดเคมีบนพื้นที่ต้นน้ำ หันมาทำเกษตรอินทรีย์เป็นปีแรก